ישיבת ליובאוויטש ד'באלטימאר

Minyanim times are only relevant while Yeshiva is in session.
שחרית 9:30
מנחה 2:18
מעריב חורף 9:20
מעריב קיץ 6:48
שבת שחרית 10:30